Universitat de Barri Autogestionada

La UBA apareix com a un espai cooperatiu per a la reapropiació col·lectiva del coneixement, promovent processos pedagògics en els quals la vida està sempre per damunt de qualsevol concepció mercantilista que transforme l’accés al coneixement i  la cultura en un mer producte de consum.

Creiem en processos pedagògics transversals i no autoritaris que problematitzen rols (mestra / alumna / docent / aprenent / experta / ignorant…), desjerarquitzen el coneixement i fan valdre totes les veus i sabers en contra de qualsevol perspectiva elitista.

Entenem la pedagogia des d’una posició política anticapitalista que l’emmarca en la idea de la cultura lliure i per tant des de la necessitat d’obrir el codi i compartir processos i resultats.

Treballem per construir un espai comunitari en què l’ús dels recursos esdevinga una millora de l’entorn, i no un desgast, i en el qual el bé comú prima sempre sobre el benefici particular.

Pensem sempre en aquest espai en relació al seu context i per tant pretenem que tot el que s’hi realitze esdevinga un enriquiment per la vida de les nostres veïnes i veïns, participant en la mesura del possible en les reivindicacions socials, preservant el patrimoni col·lectiu, la vida del barri i lluitant contra la gentrificació, el racisme, la societat patriarcal i qualsevol tipus de feixisme.